Dziennik Rynkowy: Nastroje rynkowe nieco się pogarszają, korekta czeka za rogiem.

  • Rynek stopy procentowej - Na rynkach FI małe zmiany, inwestorzy czekają na nowe impulsy.
  • Rynek walutowy - Korekta na złotym mogła się rozpocząć.

Rynek walutowy i stopy procentowej

We wtorek złoty osłabił się, kurs EUR/PLN zwyżkował w okolice 4,37, a USD/PLN poszedł w górę w pobliże 4,01. Na globalnym rynku FX kurs EUR/USD zniżkował w pobliże 1,09.   
Złoty rozpoczął wtorkowe notowania od kontynuacji aprecjacji, kursy głównych par z PLN testowały wskazywane przez nas techniczne wsparcia, czemu towarzyszyło osłabianie dolara amerykańskiego. Sytuacja na krajowym rynku FX zmieniła się po publikacji pierwszej w obecnym tygodniu partii danych makro z Polski, które były mieszane. Pokazały one postępującą deflację w cenach producentów, poprawiającą się produkcję przemysłową, rosnące mocniej od oczekiwań płace oraz lekkie schłodzenie na krajowym rynku pracy. Trudno w tych danych szukać przyczyn zwrotu na rynku złotego, być może zostały one wykorzystane jako pretekst do realizacji zysków. W kolejnych godzinach korektę na złotym wspierały nieznacznie pogarszające się globalne nastroje, co było widoczne głównie na rynkach kapitałowych oraz w pojawiających się próbach umocnienia dolara. Lokalną póki co deprecjację PLN mogła także nieco wzmacniać wtorkowa decyzja MNB, który zgodnie z konsensusem obniżył główne stopy procentowe na Węgrzech o 75 pb. do 11,5 %, ciążąc tym dodatkowo na tracącym już od trzech sesji forincie.
Środa przyniesie kolejną paczkę krajowych danych makro (produkcja budowlano-montażowa, sprzedaż detaliczna, koniunktura konsumencka), ale również mogące wpływać na globalne nastroje, pierwsze w tym tygodniu istotniejsze dane makro z USA (zamówienia na dobra trwałe, tygodniowe dane z rynku pracy oraz finalny odczyt Indeksu Uniwersytetu Michigan). Zakładamy, iż oczekiwane przez nas ruchy korekcyjne na złotym właśnie rozpoczęły się, a najbliższe techniczne opory na EUR/PLN usytuowane są w strefie 4,39-4,40, na USD/PLN natomiast między 4,01 a 4,04.

Na krajowym rynku stopy procentowej wtorkowa sesja przyniosła wypłaszczenie krzywej rentowności, a mocniejszy był jej środek i długi koniec, który zniżkował o -3/-4 pb. Natomiast na rynkach bazowych FI rentowności szły w dół w zakresie -1/-7 pb.
We wtorek w globalnym otoczeniu rynków FI nie pojawiły się nowe czynniki, które mogłyby mieć istotny wpływ na ceny obligacji skarbowych. Inwestorzy w dalszym ciągu utrzymywali przekonanie o raczej szybszych niż późniejszych obniżkach stóp procentowych przez Fed i EBC, jednak kursy benchmarkowych 10-cio letnich papierów amerykańskich i niemieckich konsolidowały się nad istotnymi technicznie wsparciami. Krajowe obligacje pozostawały pod wpływem rynków bazowych, a inwestorzy czekali na ważniejsze dane makro, których publikacja rozpocznie się w środę. W kraju mieliśmy m. in. publikację inflacji PPI za październik br., dane te wskazały na postępującą deflację w cenach producentów (spadek cen o 4,1% r/r vs. -2,7% r/r we wrześniu), co wspierać będzie dalszą dezinflację i wpływać na oczekiwania niższych stóp NBP. Dane te nie miały jednak widocznego przełożenia na polskie SPW, podobnie jak niewielki wpływ na nasze papiery miała spodziewana obniżka stóp przez MNB o 75 pb., której konsekwencją był spadek rentowność węgierskich obligacji 10-cio letnich o ok. 20 pb.             
Środa jest ostatnim dniem z regularnym handlem przed dłuższym weekendem w USA (Święto Niepodległości), a globalne nastroje na rynkach FI będą kształtowane przez ww. dane makro ze Stanów Zjednoczonych. W naszej opinii dopóki rentowności 10-cio letnich obligacji z USA i Niemiec pozostaną odpowiednio powyżej 4,35% oraz 2,50%, to w krótkim terminie ryzyka na rynkach bazowych oraz na krajowych SPW będą przesunięte w kierunku nieco wyższych rentowności.

Czytaj cały raport

 

Sporządzenie niniejszej publikacji zostało ukończone 22 listopada 2023, 07:30.

Informacje i zastrzeżenia

Niniejsza publikacja (Publikacja) powstała w Biurze Strategii Rynkowych (BSR), które jest wydzieloną jednostką PKO BP S.A. (Bank). BSR nie zawiera i nie pośredniczy w zawieraniu transakcji na rynku finansowym. Publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w Publikacji nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, rekomendacja inwestycyjna, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w Publikacji informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Publikacja powstała na podstawie niezależnych badań analitycznych prowadzonych w BSR na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji o charakterze ekonomiczno-rynkowym. Ewentualne opinie analityków zawarte w Publikacji zostały sporządzone przez nich w sposób niezależny i mogą ulegać zmianie.

Ewentualna ocena instrumentów finansowych zawarta w Publikacji dokonywana jest przy zastosowaniu kombinacji metod, w szczególności fundamentalnej, porównawczej, rynkowej i technicznej. Analiza fundamentalna zmierza do określenia wartości godziwej danego instrumentu finansowego. Główne zalety: bazuje na obiektywnych czynnikach; główne słabości: istotny lub nawet dominujący wpływ na wartość rynkową, szczególnie w krótkim terminie, mogą wywierać czynniki pozafundamentalne. Metoda porównawcza obejmuje porównanie wycen rynkowych zbliżonych do siebie instrumentów finansowych w celu zidentyfikowania bezwzględnego i względnego przewartościowania lub niedowartościowania. Główne zalety: identyfikacja względnych nieefektywności rynkowych; główne słabości: porównywanie instrumentów finansowych, które nie są tożsame rodzi ryzyko nadmiernego uproszczenia i w konsekwencji wyciągnięcia błędnych wniosków. Metoda rynkowa służy do określania przewidywanych zmian w podaży i popycie na dany instrument finansowy wynikających z różnorodnych przyczyn m.in. na podstawie analizy pozycji portfelowych lub zagregowanej opinii uczestników rynku względem danego instrumentu finansowego; główne słabości: fragmentaryczność i opóźnienie danych będących podstawą analizy. Metoda techniczna jest metodą uzupełniającą, przydatną w szczególności w identyfikowaniu krótkoterminowych trendów. Polega głównie na badaniu wykresów obrazujących historyczne kształtowanie się cen i innych parametrów rynkowych, w celu określenia w jaki sposób ukształtują się one w przyszłości. Główne zalety: względnie krótki czas analizy; główne słabości: zjawiska z przeszłości nie muszą powtórzyć się w przyszłości. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wymienionych metodologii zalecany jest kontakt z analitykami BSR.

Akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% wyemitowanego kapitału zakładowego jest Skarb Państwa. Bank może być animatorem emitenta, rynku lub dostawcą płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych wymienionych w Publikacji jak również posiadać je w swoim portfelu. Bank na mocy zawartych umów pełni funkcję Dealera Rynku Pieniężnego oraz Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank, przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien dokonać całościowej oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści i ewentualnych strat, warunków i skutków prawnych, księgowych i podatkowych transakcji, wpływu czynników rynkowych na wartość inwestycji i wynik transakcji oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć ryzyko związane z daną transakcją. Instrumenty finansowe oraz transakcje, których są przedmiotem mogą być nieodpowiednie do indywidualnej sytuacji niektórych Klientów. Ostateczna decyzja o zawarciu transakcji, okresu inwestycji i wielkości zaangażowanych środków każdorazowo należy wyłącznie do Klienta.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.