Kwartalnik Eksportera: Polski eksport odporny na globalne spowolnienie

 • Tematy specjalne to:
  • Normalizacja w łańcuchach dostaw i poprawa terms-of-trade;
  • Chińskie ożywienie przeszkodą na drodze do dezinflacji?;
  • Wzrost płacy minimalnej nie obniży konkurencyjności polskiej gospodarki;
  • Udział Niemiec w polskim eksporcie.
 • Główne trendy w handlu zagranicznym – Światowa gospodarka i wymiana towarowa znajdują się w stagnacji, a polski eksport kontynuuje wzrosty, pomimo niesprzyjającego otoczenia. Dynamicznie rośnie eksport do krajów rozwijających się oraz do państw z bloku wschodniego i Turcji (która może być wykorzystywana przez Rosję do obchodzenia sankcji).
 • Trendy w wybranych sektorach – w 3q22 wzrost wartości eksportu przyspieszył w większości analizowanych sektorów. Ponownie imponujące wyniki uzyskał eksport rolno-spożywczy. Obserwowane było także silne ożywienie eksportu motoryzacyjnego oraz odbicie rocznej dynamiki w branżach „technologicznych” – elektronicznej, elektrycznej i maszynowej. Spowalnia za to eksport branż „surowcowych” (chemia, wyroby z metali). Kolejne 2-3 kwartały mogą przynieść dalsze obniżenie dynamiki rocznej eksportu, zarówno w kategorii dóbr konsumpcyjnych (w dużej mierze przez osłabienie popytu), jak i surowcowych (m.in. efekt niższych cen).
 • Perspektywy polskiego eksportu – Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich i trwająca przebudowa globalnych łańcuchów dostaw powinny wspierać krajowy eksport, który będzie się nadal opierał spowolnieniu wzrostu głównych partnerów handlowych.
 • Prognozy kursów walutowych i stóp procentowych – Banki centralne w regionie deklarują koniec cyklu zacieśniania monetarnego, spada wiara rynków w kolejne podwyżki stóp procentowych w strefie euro i USA. Utrzymujące się ryzyko geopolityczne sprawia, że złoty pozostaje niedowartościowany, chociaż koniec 2022 przyniósł jego umocnienie. Obecny poziom kursu walutowego jest wciąż sprzyjający dla eksporterów i jednocześnie nie stanowi wielkiego ryzyka dla importerów. W średnim terminie oczekiwana jest aprecjacja krajowej waluty.