Kwartalnik Eksportera: Od ograniczeń podażowych do bariery popytu

  • Tematy specjalne to: Płace minimalne w Polsce na tle EŚW i UEE oraz sytuacja w globalnych łańcuchach dostaw.
  • Główne trendy w handlu zagranicznym – Nadchodząca recesja na świecie tłumi obroty światowego
    handlu, ale eksport z Polski trzyma się mocno. Na czele głównych kierunków eksportowych pojawiły się Ukraina i Turcja (największa dynamika obrotów eksportowych), największy popyt jest na towary deficytowe.
  • Trendy w wybranych sektorach – 2q22 przyniósł spowolnienie dynamiki rocznej eksportu w większości sektorów. Na tym tle wyróżnia się pozytywnie eksport produktów rolno-spożywczych. Warto również odnotować utrzymujące się dobre wyniki branż surowcowych (chemia, wyroby z metali) oraz długo oczekiwane odbicie w motoryzacji. Kolejne 2-3 kwartały mogą przynieść dalsze spowolnienie dynamiki eksportu, szczególnie w kategorii dóbr konsumpcyjnych.
  • Perspektywy polskiego eksportu – Mocny zastrzyk kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych sprawi, że cykliczny dołek eksportu wskutek recesji na świecie nie powinien mocno zaboleć i trwać długo. Przyszły rok będzie naszym zdaniem stał pod znakiem kolejnego silnego eksportowego ożywienia.
  • Prognozy kursów walutowych i stóp procentowych – Banki centralne w regionie deklarują koniec cyklu zacieśniania monetarnego. Wojna w Ukrainie zwiększyła zmienność na rynkach finansowych i podbiła awersję do ryzyka, która negatywnie wpływa na notowania walut regionu. Niedawne szczyty osiągnięte przez kurs złotego wspierają eksport, ale przekraczają kurs opłacalności importu. Oczekiwana kontynuacja gwałtownego zacieśnienia polityki pieniężnej w USA może wywierać dalszą presję na waluty gospodarek wschodzących.

2022-10-25 wyk1