Makro Flash: Miesięczny deficyt i roczna nadwyżka

Pobierz raport

  • W kwietniu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, pojawił się pierwszy w tym roku deficyt obrotów bieżących (‑241 mln EUR, kons.: +194 mln EUR, PKOe: ‑218 mln EUR). Jednak w ujęciu płynnego roku (suma 12 mies.) nadwyżka w relacji do PKB zwiększyła się do 1,5% z 1,2% po marcu, co było zasługą głębokiego deficytu w kwietniu 2023. Dynamiki eksportu i importu w kwietniu 2024 powróciły w dodatnie rejony, co wynikało z efektu kalendarzowego. W danych widoczny był też napływ pożyczek z KPO.
  • Poprawa dynamik eksportu (5,5% r/r) i importu (5,7% r/r, obie w EUR) towarów kontrastuje z głębokimi spadkami w marcu (-9,5% r/r i -8,5% r/r), ale jest to głównie efekt kalendarzowy (w marcu -2 r/r dni robocze, w kwietniu +2 r/r), widoczny już w danych o produkcji. W ujęciu średniej 3-mies. zarówno eksport jak i import spadają r/r, ale tempo spadku systematycznie hamuje (choć zdecydowanie lepiej wygląda odbicie w przypadku importu). Rachunek usługowy wskazuje na nieznacznie wolniejszy wzrost eksportu usług (3,8% r/r vs 6,6% w marcu), ale nadwyżka w handlu usługami nadal jest równa 5,2% PKB.
  • Deficyt na rachunku dochodów pierwotnych (w ujęciu 12mies.) obniżył się do 3,8% PKB z 4,2% w poprzednich miesiącach, co wynikało przede wszystkim z osiągnięcia niższych niż przed rokiem zysków przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich w Polsce. Na rachunku kapitałowym w ostatnich dwóch miesiącach znacząco wzrosła nadwyżka (do 0,7% PKB w kwietniu i 0,6% PKB w marcu wobec ok. 0% przez większość 2023). Napływ 27 mld PLN w ramach KPO wbrew naszym oczekiwaniom nie znalazł odzwierciedlenia w rachunku kapitałowym. Część pożyczkowa była widoczna w rachunku finansowym w ramach powiększenia strony pasywnej (zobowiązań sektora rządowego wobec nierezydentów) pozostałych inwestycji o 15,5 mld PLN. Niewielka część dotacji została najpewniej ujęta w rachunku bieżącym. Deficyt na rachunku finansowym w ujęciu płynnego roku pogłębił się w kwietniu do ok. 1,1% PKB z 1,0% PKB po marcu. Drugi miesiąc z rzędu istotnie wzrosły z kolei aktywa rezerwowe (o 4,4 mld EUR po wzroście o 11,4 mld EUR w marcu).
  • W kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego spadku nadwyżki obrotów bieżących, m.in. za sprawą wzmożonego importu konsumpcyjnego i inwestycyjnego (w tym zbrojeniowego). Jednocześnie saldo obrotów bieżących łącznie z napływem środków unijnych (w uproszczeniu saldo kapitałowe) i BIZ pozostaje wyraźnie na plusie, co oznacza brak zapotrzebowania na dodatkowe zagraniczne źródła finasowania.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl