Makro Flash: Duży spadek wyniku finansowego firm w 4q23

Pobierz raport

  • Deflacja cen w przemyśle i ogólnie słabsza koniunktura w końcówce roku przełożyły się na pogorszenie wyników firm niefinansowych w 4q23. Podobnie jak w 3q23 roczna dynamika przychodów i kosztów była ujemna (odpowiednio: -1,3% r/r, -0,2% r/r). Słabszy spadek kosztów niż przychodów doprowadził do obniżenia wyniku finansowego netto aż o 26,3% r/r (do 43,6 mld zł), a relacja wyniku finansowego netto (skum.) do PKB była znalazła się na najniższym poziomie od 1q21 (6,7%). Rentowność sprzedaży netto (ROS) wyniosła 3,3% wobec 4,4% w 4q22 i 3,7% średnio w 4q w latach 2018-2022, a w ujęciu odsezonowanym osiągnęła poziom nieznacznie wyższy niż w 3q23 (4,2% vs 4,1%). Wraz ze spodziewanym w 2024 wzrostem PKB, przychody firm w kolejnych kwartałach powinny powrócić na ścieżkę wzrostu, chociaż wysoka presja po stronie kosztów, szczególnie w branżach o dużym udziale kosztów wynagrodzeń, może nadal negatywnie oddziaływać na marże.
  • Przy ogólnym spadku rentowności obrotu netto w 4q23 do 3,2% (-1,1pp r/r), silniejszy spadek tego wskaźnika w ujęciu rocznym odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (3,3%; -3,1pp r/r – wynik osłabionej koniunktury i nasilonych procesów deflacyjnych), branży energetycznej (-2,4%; -2,8pp r/r – efekt regulacji w zakresie mrożenia cen energii dla wybranych grup odbiorców oraz spadku hurtowych cen energii) oraz branży transportowej (1,0%; -1,8pp r/r – pochodna spadku koniunktury w przemyśle oraz silnej presji po stronie kosztów). Poprawę rentowności wypracowała natomiast branża budowlana (9,2%; +0,7pp r/r), handlowa (3,4%; +1,2pp r/r) oraz związana z zakwaterowaniem i gastronomią (9,3%; +1,4pp r/r). Rentowność w IT, po słabych wynikach z 4q22, powróciła do wysokiego poziomu 8,1%.
  • W strukturze kosztów przedsiębiorstw utrwala się wyższy udział wynagrodzeń (14,7% vs 13,4% w 4q22) oraz niższy niż w ostatnich 3 latach udział kosztów materiałów i energii (43,2% vs 49,7% w 4q22), co ma związek ze spadkiem cen surowców i nośników energii.
  • Dynamika inwestycji firm 50+ pracowników (ceny stałe) w 4q23 wyhamowała do 6,3% r/r z 13,7% r/r w 3q23. Spowolnienie tempa wzrostu dotyczyło wszystkich trzech głównych kategorii – budowy budynków (do 1,6% r/r z 4,4% r/r), maszyn i urządzeń (do 9,1% r/r z 19,5% r/r) oraz środków transportu (do 11,4% r/r z 21,2% r/r). Skala hamowania inwestycji była nieco głębsza niż oczekiwaliśmy i zapowiada schłodzenie aktywności inwestycyjnej co najmniej na 1h24.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl