Makro Flash: 5,75% po raz czwarty…

Pobierz raport

  • RPP, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 5,75%. Po gwałtownym dostosowaniu polityki pieniężnej, łącznie o 100pb we wrześniu i październiku 2023, stopy NBP pozostają bez zmian już czwarty miesiąc z rzędu.
  • Komunikat po posiedzeniu ma zbliżoną wymowę do poprzedniego. Rada z dość dużym stoicyzmem podeszła do gorszego od oczekiwań rynkowych wyniku PKB w 2023. Zapewne stało się tak dlatego, że tempo wzrostu w 4q23, chociaż relatywnie niskie, było zgodne z listopadową projekcją i wyższe niż w poprzednich kwartałach. Podobnie jak w poprzednim miesiącu RPP odnotowała postępującą dezinflację oraz wygaśnięcie większości zewnętrznych szoków podażowych i ograniczenie presji kosztowej widoczne w spadku inflacji PPI. RPP nadal ocenia, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji.
  • W 1q24 Rada oczekuje istotnego spadku inflacji (wg nas inflacja może się znaleźć minimalnie poniżej celu NBP), przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy. Od kilku miesięcy gremium podkreśla jednak, że kształtowanie się inflacji w kolejnych kwartałach obarczone jest dużą niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. Inaczej niż przed miesiącem w komunikacie wprost wskazano działania rządu, które mogą negatywnie wpłynąć na kształtowanie się inflacji. W razie przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 inflacja może wg RPP istotnie wzrosnąć, a podwyżki płac w sektorze publicznym zwiększą presję popytową.
  • Rada nadal ocenia, że obecny poziom stóp sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie i zapowiada, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających danych. Komunikat po posiedzeniu wskazuje jednak na większe znaczenie średnioterminowych pespektyw inflacyjnych, a mniejsze bieżących danych o cenach i aktywności gospodarczej.
  • Naszym zdaniem do ewentualnego lekkiego dostosowania stóp w dół mogłoby dojść w marcu, kiedy niepewność co do przyszłej ścieżki inflacji zostanie, przynajmniej częściowo, rozwiana przez nową projekcję NBP, a dodatkowo Rada będzie widziała dalszy silny spadek inflacji (wg nas do 3,8% r/r w styczniu). Co więcej w marcu najpewniej będą już znane decyzje dotyczące VAT na żywność, a być może także w kwestii mrożenia cen energii w drugiej połowie roku. Zaostrzona retoryka Rady wskazuje jednak, że równie prawdopodobny staje się scenariusz braku zmian stóp NBP w tym roku. Z komunikatu wynika, że epizod szoku kosztowego Rada uważa za zakończony, zwycięstwo w walce z inflacją może zostać ogłoszone w marcu/kwietniu po spadku inflacji w okolice celu, jednak (jak wnioskujemy z komunikatu - na skutek polityki gospodarczej) będzie ono krótkotrwałe, co z kolei może w oczach RPP wymagać zastosowania strategii „higher for longer”.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl