Dziennik Ekonomiczny: Znikająca siła robocza

Pobierz raport

DZIŚ W CENTRUM UWAGI:

  • Na europejskich giełdach przeważały wczoraj wzrosty indeksów, podczas gdy rynki w USA były zamknięte z powodu Memorial Day. Inwestorzy koncertowali się na najnowszych wypowiedziach przedstawicieli EBC przed przyszłotygodniowym posiedzeniem, na którym spodziewane jest rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. Złoty nieznacznie się osłabił względem euro, kurs EURPLN skończył dzień na poziomie 4,26, podczas gdy USDPLN utrzymał się w okolicy 3,925. Rentowności krajowych obligacji skarbowych delikatnie się obniżyły na całej długości krzywej. Największe banki w Chinach poinformowały, że przeznaczą łącznie 15,7 mld USD na fundusz inwestycyjny zajmujący się półprzewodnikami, co wsparło notowania chińskich spółek technologicznych. Tymczasem Prezes BoJ K.Ueda i jego zastępca ocenili, że jest przestrzeń do ostrożnych dalszych podwyżek stóp procentowych i wyrazili oczekiwanie, że uda się zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne (i inflację) na poziomie ok. 2%.
  • Dziś w kalendarzu makroekonomicznym znajdują się jedynie publikacje ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze dane dotyczą cen nieruchomości za marzec. Analitycy oczekują utrzymania się wzrostu cen z lutego, na poziomie 7,3% r/r. Warto zauważyć, że poprawiająca się podaż nieruchomości na rynku oraz utrzymujące się wysokie koszty kredytów mogą prowadzić do potencjalnych spadków cen w niedługiej przyszłości. Druga publikacja to indeks zaufania konsumentów Conference Board, który będzie ciekawy w kontekście ubiegłotygodniowego badania U.Michigan, pokazującego dalsze pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych. Tu konsensus także przewiduje wzrost pesymizmu, co może być spowodowane utrzymującą się podwyższoną inflacją, oddalającą się perspektywą obniżek stóp procentowych oraz lekkim schłodzeniem na rynku pracy.
  • Na dziś zaplanowano wypowiedzi N.Kashkariego (Fed) i K.Knota z EBC.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

  • POL: Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu spadła do poziomu 5,1%, silnej od oczekiwań. W dużym stopniu sezonowy wzrost popytu na pracę spowodował spadek bezrobocia, który co do skali był silniejszy niż przeciętnie w kwietniu w ostatnich latach. Stopa bezrobocia jest niższa o 0,2pp r/r, co przekłada się na spadek liczby bezrobotnych o 25,1 tys. (3% r/r). Liczba osób długotrwale bezrobotnych i zwolnionych z przyczyn zakładów pracy nadal utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Pozytywną zmianą jest odwrócenie trendu w liczbie ofert pracy, która przez ostatnie 22 miesiące malała, a w kwietniu wzrosła o 4% r/r, co może świadczyć o poprawiającej się sytuacji przedsiębiorstw.
  • POL: Stopa bezrobocia BAEL w 1q24 utrzymała się na poziomie 3,1% (choć tak naprawdę wzrosła z 3,06% do 3,15%) i była o 0,2pp wyższa niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych wzrosła o 7,5% r/r, a liczba pracujących zmniejszyła się o 0,8% r/r – najsilniej od 3q20. Spadek zatrudnienia nastąpił przede wszystkim w rolnictwie – zatrudnienie w tym sektorze zmniejszyło się w ciągu roku o 113 tys., podczas gdy w całej gospodarce redukcja wyniosła 138 tys. Jednocześnie, o 0,7% r/r wzrosła liczba biernych zawodowo. Wzrost liczby nieaktywnych (w wieku 15-89 lat) w badaniu BAEL jest zjawiskiem nietypowym, w ostatnich latach zdarzał się tylko kilkukrotnie, m. in. w szczycie pandemii. Roczny wzrost dotyczył mężczyzn, osób w wieku poprodukcyjnym, a także osób w wieku 15-24 lata i jest konsekwencją starzenia się społeczeństwa oraz spadku współczynników aktywności wśród najmłodszych. Współczynnik aktywności zawodowej obniżył się w 1q24 do 58,5% z 58,9 pkt. w 4q23. Jednocześnie wskaźnik zatrudnienia spadł do 56,6% z 57,1% kwartał wcześniej. Badanie BAEL potwierdza pewne schłodzenie sytuacji na krajowym rynku pracy, jednak jego kondycja pozostaje dobra na tle historycznym.
  • POL: W 1q24 wyniki firm niefinansowych pogorszyły się. Przychody spadły o 6,2% r/r, a koszty uzyskania przychodów zmniejszyły się o 4,5% r/r, co łącznie spowodowało spadek wyniku finansowego netto do 35,3 mld PLN, o 39,9% r/r. Rentowność sprzedaży netto spadła do 2,9% w porównaniu do 4,5% w 1q23 i 4,2% średnio w latach 2018-2023. Relacja wyniku finansowego netto do PKB osiągnęła najniższy poziom od 4q20 (6,0%). Spadek rentowności wynika z silnej presji kosztowej, szczególnie w branżach z dużym udziałem płac. Ograniczenia popytowe utrudniają podnoszenie cen, a w niektórych przypadkach wymuszają ich obniżki, co może prowadzić do spadków nominalnych przychodów w 2024, mimo wzrostów wolumenów sprzedaży.
  • POL: Spadek nowych zamówień przemysłowych w kwietniu wyhamował do 0,9% r/r z -22% r/r miesiąc wcześniej. Dane dotyczące zamówień, podobnie jak produkcja, są podatne na zmiany wynikające z liczby dni roboczych. Mimo to, kwietniowa poprawa tych wskaźników budzi nadzieje na ożywienie popytu w przemyśle, zwłaszcza popytu eksportowego.
  • GER: Indeks klimatu biznesowego Ifo w maju utrzymał się na stabilnym poziomie 89,3 pkt. Firmy były mniej zadowolone z obecnej sytuacji biznesowej, ale ich oczekiwania poprawiły się. Sytuacja w produkcji, handlu i budownictwie jest lepsza, pogorszyły się za to oceny sektora usług. W przetwórstwie klimat biznesowy poprawił się trzeci miesiąc z rzędu. Firmy były bardziej zadowolone z obecnej działalności, chociaż portfel zamówień wciąż spadał. Wskaźnik dla usług spadł, z powodu nieco gorszych ocen obecnej sytuacji biznesowej, jednak oczekiwania nieco się poprawiły, a firmy zgłaszały dodatkowe zamówienia. Oczekiwania biznesowe poprawiły się też w handlu. Obecna sytuacja również wydaje się lepsza, zwłaszcza w segmencie hurtowym. W budownictwie indeks ponownie wzrósł. Firmy były bardziej zadowolone z obecnej sytuacji biznesowej, i nieco optymistyczniej niż dotychczas patrzyły w przyszłość, chociaż wyzwaniem był niedostateczny poziom zamówień.
  • EUR: Lane (główny ekonomista EBC) poinformował, że EBC jest na dobrej drodze do obniżenia stóp procentowych w przyszłym miesiącu. Jednocześnie zaznaczył, że restrykcyjna polityka monetarna będzie musiała być utrzymana do końca 2024. Bankier dodał, że pomimo potrzeby utrzymania restrykcyjności, istnieje możliwość nieznacznego złagodzenia polityki pieniężnej. Podkreślił, że w przyszłym roku, w miarę zbliżania się inflacji do celu, konieczna będzie debata na temat dostosowania stopy procentowej do niższej inflacji, zgodnej celem. O.Rehn (EBC, Bank Finlandii) również wypowiedział się na temat konieczności złagodzenia polityki pieniężnej, wskazując na zbliżanie się inflacji do celu 2%. Obaj ekonomiści zgodzili się, że presja płacowa w regionie maleje, co dodatkowo wspiera perspektywę dostosowania polityki pieniężnej. F.Villeroy de Galhau (EBC, Bank Francji) był bardziej gołębi stwierdzając, że EBC nie powinien wykluczać drugiej obniżki stóp procentowych już na posiedzeniu w lipcu. Jego zdaniem jedna obniżka między publikowanymi prognozami (jedna na kwartał) to może być za mało i EBC powinien podejmować decyzje na bieżąco kierując się danymi. Bankier uważa, że EBC ma wystarczającą przestrzeń do luzowania stóp procentowych, a oczekiwania rynkowe dotyczące ostatecznej stopy procentowej (2,8% w ciągu pięciu lat) są nieuzasadnione (zbyt wysokie).
  • ROM: Na koniec kwietnia, wartość szerokiego pieniądza M3 wzrosła o 11,4% r/r. Kredyty dla sektora pozarządowego wzrosły o 5,8% r/r. Kredyty w walucie krajowej stanowiły większość i wzrosły o 7,3% r/r, podczas gdy kredyty denominowane w walutach obcych wzrosły o 2,8% r/r. Depozyty klientów niebędących rezydentami wzrosły o 11,9% r/r. Depozyty gospodarstw domowych wzrosły o 21,7% r/r. Depozyty denominowane w walutach obcych spadły natomiast o 2,4% r/r.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl