Mikroprzedsiębiorstwa 2023

  • Mikroprzedsiębiorstwa (tj. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób) odgrywają istotną rolę w polskiej gospodarce, generując ok. 30% krajowego PKB*. Mikrofirmy dominują w strukturze liczby przedsiębiorstw w Polsce (98% ogółu aktywnych podmiotów), są miejscem pracy dla 43% pracujących.
  • Sytuacja w 2022 wywołana napaścią Rosji na Ukrainę znalazła odzwierciedlenie w znacznym pogorszeniu warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Kryzys energetyczny przyczynił się do olbrzymiej podwyżki cen energii i w rezultacie kosztów prowadzenia działalności. Spadek realnych dochodów gospodarstw domowych w wyniku dwucyfrowej inflacji odbijał się na wielkości dokonywanych zakupów, co negatywnie wpływało na wyniki podmiotów. Mikroprzedsiębiorstwa charakteryzuje pozytywny trend rozwojowy, niemniej w 2022 liczba podmiotów nieznacznie zmniejszyła się. Przychody wzrosły w większym stopniu niż inflacja, choć nieco wolniej niż koszty. Mikroprzedsiębiorstwa wykazują się najwyższą rentownością brutto w całej populacji przedsiębiorstw. Większość mikrofirm koncentruje się na rynku krajowym.
  • W roku 2022 w Polsce funkcjonowało 2,34 mln aktywnych mikroprzedsiębiorstw (spadek o 0,5% r/r)^, które zatrudniały 4,47 mln pracowników (wzrost o 0,6% r/r). Roczne przychody tych firm wyniosły 1849 mld zł (+18% r/r), koszty 1552 mld zł (+18,1% r/r),a wynik finansowy brutto 297 mld zł (+17,9% r/r). 37% przychodów mikrofirm było generowane przez firmy handlowe i zajmujące się naprawą samochodów, kolejne ważne obszary aktywności to budownictwo (12,3%) oraz przemysł (10,3%).
  • W 2022 działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 22,2 tys. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Jednostki mikro stanowiły 59% ich ogólnej liczby, natomiast w liczbie zatrudnionych udział sięgał 1,6%.
  • Wyniki mikroprzedsiębiorców w 2023 ze względu na wysokie koszty działalności, w warunkach spowolnienia gospodarczego, prawdopodobnie pogorszą się w porównaniu z 2022. Powrotu do ożywienia można oczekiwać w 2024, co będzie związane z szybką odbudową konsumpcji, możliwą dzięki znacznemu spadkowi inflacji i realnemu wzrostowi wynagrodzeń, przy utrzymaniu niskiego bezrobocia.

 * por. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2023 - PARP - Centrum Rozwoju MŚP
^ dane pochodzą z bazy PONT Info; informacje na temat sytuacji finansowej mikrofirm pochodzą głównie z badań ankietowych i reprezentacyjnych (formularz SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw przesłało do GUS 64,6 tys. podmiotów)

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.sektorowe@pkobp.pl